Градоначелник Зворника – Зоран Стевановић

Градоначелник Зворника – Зоран Стевановић (биографија)

Градоначелник Зворника – Зоран Стевановић

Рођен 02.01.1965. године у Трновици, општина Зворник.
Образовање: – Основна школа у Роћевићу, – Гимназија у Лозници, – Дипломирао 1989. године на Грађевинском факултету у Сарајеву – геодетски одсјек са просјечном оцјеном 8,70 и стекао звање Дипломирани инжењер геодезије.
Радно искуство: – Асистент на Грађевинском факултету у Сарајеву школске 1989/90, предмет Фотограметрија код професора Фарука Селесковића. – Шеф катастра у СО Калесија до 1992. године. 1995-1998. године Комерцијални директор предузећа „МН“ у Лозници. Од 1998. године ради као самостални предузетник.
Изабран први пут за Начелник општине Зворник на превременим изборима за Начелника општине Зворник 4. фебруара 2007. године. Поново изабран за Начелника општине Зворник 5. октобра 2008.и 2012. године на редовним локалним изборима у БиХ.
Власник и сувласник више предузећа у РС, БИХ и СРБИЈИ.
Ожењен је и са супругом Надом има двоје дјеце.

Замјеник градоначелника је Бојан Ивановић

Градоначелник града  надлежан је да:

 • предлаже Статут града,
 • предлаже одлуке и друга општа акта Скупштини,
 • израђује нацрт и подноси Скупштини на усвајање годишњи буџет, годишњи биланс стања, економски план, развојни план, инвестициони програм, просторни и урбанистички план и остале планске и регулаторне документе који се односе на коришћење и управљање земљиштем, укључујући и коришћење јавног земљишта,
 • обавјештава скупштину о свим питањима из надлежности града, њених права и обавеза,
 • спроводи локалну политику у складу са одлукама скупштине, извршава локални буџет и обезбјеђује примјену одлука и других аката скупштине,
 • извршава законе и друге прописе Републике чије је извршење повјерено граду,
 • доноси одлуку о оснивању градске управе,
 • доноси правилник о организацији и систематизацији радних мјеста градске управе,
 • предлаже именовање и разрјешење начелника одјељења или служби,
 • бира и разрјешава градске службенике у складу са Законом, врши њихово распоређивање на радна мјеста у градској управи града, бира и одлучује о престанку радног односа техничких и помоћних радника, као и о другим правима из радног односа,
 • доноси план цивилне заштите града и обезбјеђује његову реализацију,
 • реализује сарадњу града са другим општинама, градовима, међународним и другим организацијама, у складу са одлукама и закључцима Скупштине града и њених одговарајућих радних тијела,
 • даје сагласност на статуте и друга општа акта предузећа и установа чији је оснивач град,
 • подноси извјештај Скупштини о раду у органима предузећа која обављају комуналне дјелатности,
 • подноси изјвештај скупштини о свом раду и раду градске управе,
 • покреће иницијативу да се до одлуке надлежног суда обустави од извршења пропис скупштине града, општи или појединачни акт, ако сматра да је супротан Уставу и закону,
 • закључује уговоре у име града, у складу са актима скупштине града,
 • рјешава у другом степену по жалби на првостепена рјешења градске управе, уколико за рјешавање нису надлежни републички органи,
 • доноси одлуке о располагању новчаним средствима, на начин утврђен Статутом,
 • одлучује о сукобу надлежности између градске управе и организација које врше послове од интереса за град,
 • одлучује о изузећу службеног лица Градске управе и
 • обавља друге послове утврђене Законом и Статутом.

Градоначелник је одговоран за законитост свих аката које предлаже Скупштини.