Category: Gradska uprava Zvornik – Градска управа

У Одсјеку за интерну ревизију обављају се следећи послови: спровођење Закона о систему интерних финансијских контрола у јавном сектору Републике Српске, подзаконских аката везаних за интерну ревизију и Међународних стандарда професионалне праксе интерне ревизије,  израда интерних нормативних аката из области интерне ревизије и усаглашавање истих са републичким прописима,  процјена ризика на нивоу организационих дијелова и…

Одјељење за општу управу Начелник одјељења Мурадиф Селимовић,телефон 056 232 220,канцеларија бр.56 У Одјељењу за општу управу обављају следећи послови:  извршавање закона, других прописа и општих аката у оквиру права и дужности Града који се односе на област опште управе,  стручни и управни послови у области матичних књига и грађанских стања (накнадног уписа у матичне…

Одјељење за просторно уређење Начелник одјељења је Бошко којић,телефон 056 232 248 У Одјељењу за просторно уређење обављају се следећи послови: 1) извршавање закона, других прописа и општих аката у оквиру права и дужности Града који се односе на област просторног уређења, 2) провођење поступка израде нове просторно-планске документације и поступка измјене, допуне и ревизије…

Одјељење за борачко – инвалидску заштиту Начелник одјељења је Жељко Смиљанић,телефон 056 232 218 У Одјељењу за борачко-инвалидску заштиту обављају следећи послови:  извршавање закона, других прописа и општих аката у оквиру права и дужности Града који се односе на област борачко-инвалидске заштите,  стручни и управни послови из надлежности одјељења у предметима личне и породичне инвалиднине,…

Одјељење за финансије Начелник одјељeња је Срђан Деспић,телефон 056 232 252 У оквиру Одјељења за финансије организују се следећи одсјеци, и то: Одсјек за рачуноводство и финансије у којем се обављају следећи послови: праћење и примјена прописа/стандарда трезорског пословања, буџетског система, рачуноводства и Међународних рачуноводствених стандарда , учешће у активностима доношења буџета из надлежности одсјека,…

Одјељење за инспекцијски надзор Начелник одјељења је Фахир Ферхатбеговић.телефон 056 490 363 У Одјељењу за инспекцијски надзор обављају се следећи послови:  извршавање закона, других прописа и општих аката у оквиру права и дужности Града који се односе на област инспекцијског надзора,  вршење инспекцијског надзора по принципу функционалне повезаности са Инспекторатом, изузев послова који су законом…

Одјељење за за привреду и друштвене дјелатности ВД Начелник одјељења је Дарко Стефановић,телефон 056 232 236 У Одјељењу за привреду и друштвене дјелатности обављају се следећи послови:  извршавање закона, других прописа и општих аката у оквиру права и дужности Града који се односе на област привреде и друштвених дјелатности,  стручни и управни послови из надлежности…

Одјељење за за стамбено-комуналне послове и послове саобраћаја  Начелник Одјељења : Бранко Јашић  Телефон: 056/232-238    Факс:056/232-221    Канцеларија бр.35 У Одјељењу за стамбено-комуналне послове и послове саобраћаја обављају се следећи послови: извршавање закона, других прописа и општих аката у оквиру права и дужности Града који се односе на област стамбено-комуналне дјелатности и послове саобраћаја, организација послова…

Служба цивилне заштите Шеф службе цивилне заштите је Рајко Јурошевић,телефон 056 210 853 Видео којим се промовише ДРАС на линку  https://youtu.be/k0BoqkBvk-A http://www.dras.undp.ba Деминирани пројекти до сада.doc Пројекти припремљени за деминирање.doc Пронађени и уништени НУС на подручју општине Зворник.doc У Служби цивилне заштите обављају се следећи послови:  израда Процјене угрожености од елементарне непогоде и друге несреће,  израда…

Одјељење комуналне полиције Начелник комуналне полиције је Горан Писић,телефон  056 490 366   [email protected]    056 490 365 У Одјељењу комуналне полиције обављају се следећи послови:  комунално-инспекцијска контрола и надзор над примјеном закона, других прописа и општих аката из области комуналних и других дјелатности утврђених посебним законима и прописима Града, тј. обавља све послове предвиђене Законом о комуналној…