Дезинсекција просторија ОШ „Свети Сава“ у Зворнику

Број: 02-360-153/17
Датум:15.08.2017. године

На основу члана 70. Закона о јавним набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“, број: 39/14), члана 82. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број: 97/16) и члана 41. и 51. Статута Града Зворник – Пречишћен текст („Службени гласник града Зворник“, број: 5/17), градоначелник града Зворник,  д о н о с и

ОДЛУКУ
о избору најповољнијег понуђача

I

У поступку директног споразума за избор најповољнијег понуђача у предмету јавне набавке: „Дезинсекција просторија ОШ „Свети Сава“ у Зворнику“, понуду је доставио понуђач:

  1. Санитацијад.о.о, улица Браће Обрадовића бр. 1, Зворник.

II

Понуђач из претходног члана је доставио понуду коју је уговорни орган оцијенио као повољну и прихватљиву за извршење наведених услуга у укупном износу од 1.591,02 КМ са ПДВ-ом. Рок за извршење услуга је 8 дана. Плаћање се врши по испостављању окончане ситуације.

III

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће објављена на Интернет страници Града Зворник: www.gradzvornik.org.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић

ДОСТАВЉЕНО:

  1. „Санитација“ д.о.о Зворник,
  2. Зоран Ерић – Веб страница Града Зворник,
  3. Архива.
Share on Facebook0Tweet about this on Twitter