План интегритета

План интегритета – обавјештење за раднике Градске управе

 Поштовани,
Обавјештавамо вас да је Град Зворник од 23.02.2017. године започео активности на припреми и изради свог плана интегритета, у складу са правилима за израду, увођење и спровођење планова интегритета у Републици Српској.

Наведена правила је усвојила Комисија за спровођење Стратегије за борбу против корупције Републике Српске, као стално радно тијело Владе Републике Српске за координацију и евалуацију спровођења те Стратегије, на првој сједници одржаној дана 24.04.2015. године.

План интегритета је интерни превентивни антикорупцијски документ у коме је садржан скуп мјера правне и практичне природе којима се спрјечавају и отклањају могућности за настанак и развој различитих облика коруптивног понашања и других облика нарушавања интегритета у оквиру институције као цјелине, појединих организационих јединица и појединачних радних мјеста, а који настаје као резултат самопроцјене и самоконтроле изложености институције ризицима.

План интегритета је средство за повећање свијести о слабим тачкама у раду институције и одражава способност система да се одупре неправилностима које проузрокују коруптивне, етички и професионално неприхватљиве поступке. Основна сврха планова интегритета је успостављање и побољшање, односно унапређење институција.

Процес израде плана интегритета одвија се кроз три фазе:

–   Фазу припреме у којој руководилац институције доноси одлуку о изради плана интегритета, именује радну групу за израду која доноси програм за израду плана интегритета.

–   У фази оцјене и процјене постојећег стања – оцјена изложености, врши се процјена прикупљене документације, анкетирање запослених и грађана као и корисника услуга, те се идентификују области ризика.

–   У фази предлагања мјера за побољшање интегритета сачињава се регистар ризика и адекватних мјера на минимизирању ризика.

Након усвајања плана интегритета Градоначелник Града Зворник именује менаџера интегритета који ће бити задужен за праћење спровођења плана интегритета.

Сви запослени у Градској управи, без обзира на облик запослења или основу за обављање посла, имају право и дужност:

  • Учествовати у активностима израде и ажурирања плана интегритета,
  • Упознати се и поступати у складу са планом интегритета града,
  • Детаљно се упознати са факторима ризика свога подручја рада и
  • Учествовати у едукативним процесима у области управљања ризицима.

С обзиром на наведено, позивамо вас да активно учествујете и дајете приједлоге у вези израде  плана интегритета које можете доставити лично или путем електронске поште Госпави Јеремић, координатору за израду Плана интегритета на меил адресу( gospavajeremic@yahoo.com).

                                                                                                                                      ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић

Share on Facebook0Tweet about this on Twitter